Els nostres serveis

El Gabinet pericial, compta amb gran experiència en el sector pericial i un sòlid equip de perits tècnics, que aporten un servei especialitzat i professional elaborant tot tipus de documents tècnics científics, en els terminis més ajustats que el client necessiti ia uns preus altament competitius. Fem contrapericiales, peritatges, reconstrucció d’accidents de trànsit, investigació d’accidents laborals, informes pericials d’incendis, informes pericials d’avaries de màquina, etc….

Aquest equip desenvolupa les següents activitats:

  1. Reconstrucció i investigació d’accidents: Reconstruïm i investiguem les causes de l’ocurrència de l’accident, i confeccionem l’informe pericial.

  2. Investigació d’Accidents Laborals: Els nostres tècnics són perits judicials experts en seguretat en el treball, a partir de la conseqüències existents de l’accident estudiem les causes immediatament anteriors al accidentey que va poder fallarr, fins arribar a la causa de l’ocurrència de l’accident.

  3. Reconstrucció d’Accidents de Trànsit: Realitzem un estudi de viabilitat gratuït, si aquest estudi és viable llavors reconstruïm l’accident de trànsit tècnicament mitjançant el plantejament de diferents estudis de la col·lisió i simulació, a partir de les dades recollides a l’escenari de l’accident per establir les dinàmiques i velocitats dels vehicles implicados.

  4. Contraperitatges: Estudiem en profunditat l’informe pericial o peritatge de la part contrària, vam visitar el sinistre, analitzem totes les possibles opcions i amb tots els resultats obtinguts, vam emetre un contrainforme detallat.

  5. Responsabilitat Civil: Realitzem els informes pericials que determinaran amb la major concreció possible l’origen i les causes d’un sinistre, la qual cosa servirà de base a les reclamacions per danys soferts com a conseqüència de l’acció o omissió d’un tercer, així com davant les companyies asseguradores.

  6. Investigaciò d’Incendis: El perit, realitza l’estudi de les causes dels incendi, ja siguin domèstics, industrials, de maquinària o d’automòbils. El treball s’inicia amb una inspecció visual de l’escenari on es va produir l’incendi. Reconstruïm la dinàmica del foc, i vam determinar l’origen i les causes del mateix. Després de conèixer l’origen i les causes, es pot fer l’informe pericial per valorar el compliment de les normes vigents i estudiem les possibles reclamacions.

  7. Avaria de maquinària: Realitzem l’informe pericial un cop fem l’estudi en maquinària i instal·lacions complexes, i la revisió de cada un dels components, efectuant els assajos necessaris, i remetent si escau mostres a laboratoris especialitzats. Un cop determinat l’abast de l’avaria, i una vegada és coneguda la causa de la fallada, s’elabora un diagnòstic per conèixer si es tracta d’un defecte de producte, o un defecte d’ús.

  8. Danys Materials: Realitzem la taxació dels danys reclamables, com la valoració de causa. Els nostres informes pericials ajuden a demostrar la relació de causalitat entre l’acció i les conseqüències nocives. 

Consultes gratuïtes i preus ajustats
Treballem en tot el territori nacional.


Arxius